فرم نظر سنجی گردهمایی مسئولین باشگاه در اردبیل - مهرماه 1397