نحوه آدرس دهی مقالات اعضای باشگاه
   برگشت

به عنوان مثال واحد زنجان:

Sama Young Research and  Elite  Club, zanjan Branch, Islamic Azad University, zanjan, Iran

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سما، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

کد خبر : 116
تاریخ درج خبر : ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
   برگشت